ResultsBMW
 Start timeLap
times
Rennen 1 Sun-11:06 Open

BMW Challenge
 Start timeResultLap
times
Start
grid
BMW-RTA Klasse B-C - Rennen 1 Sat-00:00 Open
BMW-RTA Klasse B-C - Rennen 2 Sat-00:00 Open
Zeittraining 1 Sat-14:30 Open Open
Zeittraining 2 Sat-18:03 Open Open
BMW - Rennen 1 Sun-11:06 Open
Rennen 2 Sun-14:56 Open Open

Formel 3-Sportwagen
 Start timeResultPer
class
Lap
times
Start
grid
Rennen 1 Sat-00:00 Open
Rennen 2 Sat-00:00 Open
Zeittraining 1 Sat-15:01 Open Open Open
Zeittraining 2 Sun-09:00 Open Open Open
Rennen 1 Sun-11:55 Open Open Open
Rennen 2 Sun-15:46 Open Open Open

Formel-Super Prix
 Start timeResultLap
times
Freies Fahren 1 Sat-09:52 Open Open
Freies Fahren 2 Sat-10:54 Open Open

GTWC-P9-RTA klasse A
 Start timeResultPer
class
Lap
times
Lap
chart
Start
grid
Rennen 1 Sat-00:00 Open
Rennen 2 Sat-00:00 Open
Zeittraining 1 Sat-13:20 Open Open Open
Rennen 1 Sat-15:53 Open Open Open Open
Zeittraining 2 Sun-09:35 Open Open Open
Rennen 2 Sun-12:41 Open Open Open

RTA Klasse B-C
 Start timeResultPer
class
Lap
times
Start
grid
BMW-RTA Klasse B-C - Rennen 1 Sat-00:00 Open
BMW-RTA Klasse B-C - Rennen 2 Sat-00:00 Open
Zeittraining 1 Sat-14:30 Open Open Open
Zeittraining 2 Sat-18:03 Open Open
Rennen 1 Sun-11:06 Open Open Open
Rennen 2 Sun-14:56 Open Open Open

Super Prix
 Start timeResultLap
times
Start
grid
Rennen 1 Sat-00:00 Open
Rennen 2 Sat-00:00 Open
Freies Training Sat-14:00 Open Open
Zeittraining Sat-17:35 Open
Rennen 2 Sun-14:12 Open Open

Touren-Sportwagen-GT Fahrzeuge
 Start timeResultPer
class
Lap
times
Freies Fahren 1 Sat-09:00 Open Open Open
Freies Fahren 2 Sat-10:25 Open Open
Freies Fahren 3 Sat-11:20 Open Open